Midraš

Berešit rabba

1

1

רבי הושעיה רבה פתח (משלי ח, ל): ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום וגו', אמון פדגוג, אמון מכסה, אמון מצנע, ואית דאמר אמון רבתא. אמון פדגוג, היך מה דאת אמר (במדבר יא, יב): כאשר ישא האמן את הינק. אמון מכסה, היאך מה דאת אמר (איכה ד, ה): האמנים עלי תולע וגו'. אמון מצנע, היאך מה דאת אמר (אסתר ב, ז): ויהי אמן את הדסה. אמון רבתא, כמא דתימא (נחום ג, ח): התיטבי מנא אמון, ומתרגמינן האת טבא מאלכסנדריא רבתא דיתבא בין נהרותא. דבר אחר אמון, אמן. התורה אומרת אני הייתי כלי אמנותו של הקדוש ברוך הוא, בנהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין, אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אמן, והאמן אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא דפתראות ופנקסאות יש לו, לדעת היאך הוא עושה חדרים, היאך הוא עושה פשפשין. כך היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם, והתורה אמרה בראשית ברא אלהים. ואין ראשית אלא תורה, היאך מה דאת אמר (משלי ח, כב): ה' קנני ראשית דרכו.

rabbi hošaˁja rabba pataḥ (mišle 8:30) wa-ˀehje ˀeṣlo ˀamon wa-ˀehje šaˁašuˁim jom jom we-gomer ˀamon padgog ˀamon mekusse ˀamon muṣnaˁ we-ˀit daˀamar ˀamon rabbata ˀamon padgog hek ma de-ˀat ˀamar (be-midbar 11:12) ka-ˀašer jiśśa ha-ˀomen ˀet haj-joneq ˀamon mekusse hek ma de-ˀat ˀamar (ˀeka 4:5) ha-ˀemunim ˁale tolaˁ we-gomer ˀamon muṣnaˁ hek ma de-ˀat ˀamar (ˀester 2:7) waj-hi ˀomen ˀet hadassa ˀamon rabbataˀ kema detemaˀ (naḥum 3:8) hateṭvi minnoˀ ˀamon u-metargeminan haˀat ṭavaˀ me-ˀaleksanderijaˀ rabbataˀ de-jateva ben naharotaˀ davar ˀaḥer ˀamon ˀumman hat-tora ˀomeret ˀani hajiti keli ˀumnuto šel haq-qadoš baruk huˀ be-nohag še-ba-ˁolam melek baśar wa-dam bone palaṭin ˀeno bone ˀotah mid-daˁat ˁaṣmo ˀella mid-daˁat ˀumman we-ha-ˀumman ˀeno bone ˀotah mid-daˁat ˁaṣmo ˀella difteraˀot u-pinqesaˀot ješ lo la-daˀat heˀk huˀ ˁośe hadarim heˀk huˀ ˁośe pišpešin kak haja haq-qadoš baruk huˀ mabbit bat-tora u-vore ˀet ha-ˁolam we-hat-tora ˀamera be-rešit baraˀ ˀelohim we-ˀen rešit ˀella tora heˀak ma de-ˀat ˀamar (mišle 8:22) jhwh qanani rešit darko

Rabbi Hošaˁja Suuri avasi:

Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, jne.
Sananl. 8:30

ˀamon [on] [lasten]hoitaja, ˀamon [on] peitetty, ˀamon [on] piilotettu, ja on niitä, jotka sanovat, että ˀamon [on] suuri.

ˀamon [on] hoitaja, niin kuin sanassa sanotaan:

kun käsket minua nostamaan sen syliini kuin hoitaja sylilapsen
4. Moos, 11:12

ˀamon [on] peitetty, niin kuin sanassa sanotaan:

Jotka pukeutuivat purppuraan
Valit. 4:5

ˀamon [on] piilotettu, niin kuin sanassa sanotaan:

Hänellä oli kasvattityttärenään setänsä tytär Hadassa
Ester 2:7

Ihmekös tuo [, että jotkut sanovat] ˀamonin [olevan] suuri:

Oletko sinä muka parempi kuin Theba,
Nah. 3:8

Ja se kääntyy [Targumissa] Oletko sinä parempi kuin mahtava Aleksandria, joka sijaitsee jokien välissä?

Toinen sana (tulkinta): ˀamon [on] arkkitehti. Toorahan sanoo: Minä olin Pyhän —olkoon hän siunatu— työkalu (arkkitehdin väline).

Maailman menon mukaan kun lihaa ja verta oleva kuningas rakentaa palatsin, hän ei rakenna sitä omaan tietoonsa [perustaen], vaan arkkitehdin tiedon mukaan. Eikä arkkitehti rakenna sitä oman tietonsa mukaan, vaan pergamenttien ja kirjoitustaulujen [mukaan], [joita] hänellä on, jotta hän tietäisi kuinka tehdä huoneet ja kuinka asettaa lattialaatat. Näin Pyhä —olkoon hän siunatu— katsoi Tooraa ja loi maailman. Toorassahan lukee Alussa Jumala loi. Eikä ole muuta alkua kuin Toora, niin kuin sanassa sanotaan:

Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata.
Sananl. 8:22

14

9

חמשה שמות נקראו לה: נפש, רוח, נשמה, יחידה, חיה. נפש, זה הדם, שנאמר (דברים יב, כג): כי הדם הוא הנפש. רוח, שהיא עולה ויורדת, שנאמר (קהלת ג, כא): מי יודע רוח בני אדם העולה היא למעלה. נשמה, זו האופיא, דבריתא אמרין האופיתא טבא. חיה, שכל האברים מתים והיא חיה בגוף. יחידה, שכל האברים משנים שנים, והיא יחידה בגוף. הדא הוא דכתיב (איוב לד, יד): אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף, רבי יהושע בר נחמיה ורבנן, רבי יהושע בר נחמיה אמר אם ישים אלהים לבו על האדם הזה, רוחו כבר היה בידו (שנאמר): ונשמתו אליו יאסף בגופו כבר יגוע כל אדם, אלא בשעה שאדם ישן, נשמה מחממת את הגוף שלא יצטנן וימות. רבנן אומרים אם ישים אלהים לבו לאדם הזה רוחו כבר הוא בידו ונשמתו אליו יאסף למעלה כבר יגוע כל אדם יחד, אלא בשעה שאדם ישן נשמה מחממת הגוף שלא יצטנן וימות, הדא הוא דכתיב (משלי כ, כז): נר ה' נשמת אדם. רבי ביסני ורבי אחא ורבי יוחנן בשם רבי מאיר אומרים, הנשמה הזו ממלאה את כל הגוף, ובשעה שאדם ישן היא עולה ושואבת לו חיים מלמעלה. רבי לוי בשם רבי חנינא אמר, על כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך לקלס לבורא, מה טעם (תהלים קנ, ו): כל הנשמה תהלל יה, כל הנשימה תהלל יה.

ḥamišša šemot niqreˀu lah nefeš ruaḥ nešama jeḥida ḥajja nefeš ze had-dam šen-neˀemar (devarim 12:23) ki had-dam huˀ han-nefeš ruaḥ še-hiˀ ˁola we-joredet šen-neˀemar (qohelet 3:21) mi jodeaˁ ruaḥ bene ˀadam ha-ˁola hiˀ le-maˁla nešama zo ha-ˀofijjaˀ divrijjata ˀamerin haˀofita ṭavaˀ haja šek-kol ha-ˀevarim metim we-hiˀ ḥajja bag-guf hada huˀ di-ktiv (ˀijjov 34:14) ˀim jaśim ˀelaw libbo ruḥo we-nišmato ˀelaw jeˀesof

Viidellä nimellä sitä kutsutaan: nefeš, ruaḥ, nešama, jeḥida, ḥajja.

Nefeš on veri, niin kuin sanassa sanotaan:

veressä on elämänvoima
5 Moos.12:23

Ruaḥ on se, joka nousee ja laskeutuu, niin kuin sanassa sanotaan:

Kuka tietää, kohoaako ihmisen henki ylös?
Saarn. 3:21

Nešama on luonne, kuten ihmisolennot sanovat: «Onpa hyväluontoinen!»

Ḥajja, sillä kaikki ruumiinjäsenet kuolevat/ovat kuolevaisia, mutta se on ruumiissa elossa.

Jeḥida, sillä kaikki ruumiinjäsenet [tulevat] pareittain, mutta niitä on ruumissa vain yksi.

Onhan kirjoitettu:

Jos hän ajattelisi vain itseään ja vetäisi pois henkensä (ruaḥ), elämän henkäyksen (nešama)
Job 34:14