Midraš

Berešiṯ rabba

1

1

רבי הושעיה רבה פתח (משלי ח, ל): ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום וגו', אמון פדגוג, אמון מכסה, אמון מצנע, ואית דאמר אמון רבתא. אמון פדגוג, היך מה דאת אמר (במדבר יא, יב): כאשר ישא האמן את הינק. אמון מכסה, היאך מה דאת אמר (איכה ד, ה): האמנים עלי תולע וגו'. אמון מצנע, היאך מה דאת אמר (אסתר ב, ז): ויהי אמן את הדסה. אמון רבתא, כמא דתימא (נחום ג, ח): התיטבי מנא אמון, ומתרגמינן האת טבא מאלכסנדריא רבתא דיתבא בין נהרותא. דבר אחר אמון, אמן. התורה אומרת אני הייתי כלי אמנותו של הקדוש ברוך הוא, בנהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין, אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אמן, והאמן אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא דפתראות ופנקסאות יש לו, לדעת היאך הוא עושה חדרים, היאך הוא עושה פשפשין. כך היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם, והתורה אמרה בראשית ברא אלהים. ואין ראשית אלא תורה, היאך מה דאת אמר (משלי ח, כב): ה' קנני ראשית דרכו.

rabbi hošaˁja rabba paṯaḥ (mišle 8:30) wa-ˀehje ˀeṣlo ˀamon wa-ˀehje šaˁašuˁim jom jom we-ḡomer ˀamon paḏgoḡ ˀamon meḵusse ˀamon muṣnaˁ we-ˀiṯ daˀamar ˀamon rabbaṯa ˀamon paḏgoḡ heḵ ma de-ˀaṯ ˀamar (be-miḏbar 11:12) ka-ˀašer jiśśa ha-ˀomen ˀeṯ haj-joneq ˀamon meḵusse heḵ ma de-ˀaṯ ˀamar (ˀeḵa 4:5) ha-ˀemunim ˁale tolaˁ we-ḡomer ˀamon muṣnaˁ heḵ ma de-ˀaṯ ˀamar (ˀester 2:7) waj-hi ˀomen ˀeṯ haḏassa ˀamon rabbaṯaˀ kema deṯemaˀ (naḥum 3:8) haṯeṭvi minnoˀ ˀamon u-meṯargeminan haˀaṯ ṭavaˀ me-ˀaleḵsanderijaˀ rabbaṯaˀ de-jaṯeva ben naharoṯaˀ davar ˀaḥer ˀamon ˀumman hat-tora ˀomereṯ ˀani hajiṯi keli ˀumnuṯo šel haq-qaḏoš baruḵ huˀ be-nohaḡ še-ba-ˁolam meleḵ baśar wa-ḏam bone palaṭin ˀeno bone ˀoṯah mid-daˁaṯ ˁaṣmo ˀella mid-daˁaṯ ˀumman we-ha-ˀumman ˀeno bone ˀoṯah mid-daˁaṯ ˁaṣmo ˀella difteraˀoṯ u-pinqesaˀoṯ ješ lo la-ḏaˀaṯ heˀk huˀ ˁośe haḏarim heˀk huˀ ˁośe pišpešin kaḵ haja haq-qaḏoš baruḵ huˀ mabbiṯ bat-tora u-vore ˀeṯ ha-ˁolam we-hat-tora ˀamera be-rešiṯ baraˀ ˀelohim we-ˀen rešiṯ ˀella tora heˀaḵ ma de-ˀaṯ ˀamar (mišle 8:22) jhwh qanani rešiṯ darko

Rabbi Hošaˁja Suuri avasi:

Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, jne.
Sananl. 8:30

ˀamon [on] [lasten]hoitaja, ˀamon [on] peitetty, ˀamon [on] piilotettu, ja on niitä, jotka sanovat, että ˀamon [on] suuri.

ˀamon [on] hoitaja, niin kuin sanassa sanotaan:

kun käsket minua nostamaan sen syliini kuin hoitaja sylilapsen
4. Moos, 11:12

ˀamon [on] peitetty, niin kuin sanassa sanotaan:

Jotka pukeutuivat purppuraan
Valit. 4:5

ˀamon [on] piilotettu, niin kuin sanassa sanotaan:

Hänellä oli kasvattityttärenään setänsä tytär Hadassa
Ester 2:7

Ihmekös tuo [, että jotkut sanovat] ˀamonin [olevan] suuri:

Oletko sinä muka parempi kuin Theba,
Nah. 3:8

Ja se kääntyy [Targumissa] Oletko sinä parempi kuin mahtava Aleksandria, joka sijaitsee jokien välissä?

Toinen sana (tulkinta): ˀamon [on] arkkitehti. Toorahan sanoo: Minä olin Pyhän —olkoon hän siunatu— työkalu (arkkitehdin väline).

Maailman menon mukaan kun lihaa ja verta oleva kuningas rakentaa palatsin, hän ei rakenna sitä omaan tietoonsa [perustaen], vaan arkkitehdin tiedon mukaan. Eikä arkkitehti rakenna sitä oman tietonsa mukaan, vaan pergamenttien ja kirjoitustaulujen [mukaan], [joita] hänellä on, jotta hän tietäisi kuinka tehdä huoneet ja kuinka asettaa lattialaatat. Näin Pyhä —olkoon hän siunatu— katsoi Tooraa ja loi maailman. Toorassahan lukee Alussa Jumala loi. Eikä ole muuta alkua kuin Toora, niin kuin sanassa sanotaan:

Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata.
Sananl. 8:22

14

9

חמשה שמות נקראו לה: נפש, רוח, נשמה, יחידה, חיה. נפש, זה הדם, שנאמר (דברים יב, כג): כי הדם הוא הנפש. רוח, שהיא עולה ויורדת, שנאמר (קהלת ג, כא): מי יודע רוח בני אדם העולה היא למעלה. נשמה, זו האופיא, דבריתא אמרין האופיתא טבא. חיה, שכל האברים מתים והיא חיה בגוף. יחידה, שכל האברים משנים שנים, והיא יחידה בגוף. הדא הוא דכתיב (איוב לד, יד): אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסף, רבי יהושע בר נחמיה ורבנן, רבי יהושע בר נחמיה אמר אם ישים אלהים לבו על האדם הזה, רוחו כבר היה בידו (שנאמר): ונשמתו אליו יאסף בגופו כבר יגוע כל אדם, אלא בשעה שאדם ישן, נשמה מחממת את הגוף שלא יצטנן וימות. רבנן אומרים אם ישים אלהים לבו לאדם הזה רוחו כבר הוא בידו ונשמתו אליו יאסף למעלה כבר יגוע כל אדם יחד, אלא בשעה שאדם ישן נשמה מחממת הגוף שלא יצטנן וימות, הדא הוא דכתיב (משלי כ, כז): נר ה' נשמת אדם. רבי ביסני ורבי אחא ורבי יוחנן בשם רבי מאיר אומרים, הנשמה הזו ממלאה את כל הגוף, ובשעה שאדם ישן היא עולה ושואבת לו חיים מלמעלה. רבי לוי בשם רבי חנינא אמר, על כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך לקלס לבורא, מה טעם (תהלים קנ, ו): כל הנשמה תהלל יה, כל הנשימה תהלל יה.

ḥamišša šemoṯ niqreˀu lah nefeš ruaḥ nešama jeḥiḏa ḥajja nefeš ze had-dam šen-neˀemar (devarim 12:23) ki had-dam huˀ han-nefeš ruaḥ še-hiˀ ˁola we-joreḏeṯ šen-neˀemar (qoheleṯ 3:21) mi joḏeaˁ ruaḥ bene ˀaḏam ha-ˁola hiˀ le-maˁla nešama zo ha-ˀofijjaˀ divrijjaṯa ˀamerin haˀofiṯa ṭavaˀ ḥajja šek-kol ha-ˀevarim meṯim we-hiˀ ḥajja bag-guf jeḥiḏa šek-kol ha-ˀevarim mišnajim šenajim we-hiˀ jeḥiḏa bag-guf haḏa huˀ di-ḵeṯiv (ˀijjov 34:14) ˀim jaśim ˀelaw libbo ruḥo we-nišmaṯo ˀelaw jeˀesof rabbi jehošuaˁ bar neḥemja we-rabbanan rabbi jehošuaˁ bar neḥemja ˀamar ˀim jaśim ˀelohim libbo ˁal ha-ˀaḏam haz-ze ruḥo kevar haja be-jaḏo (šen-neˀemar) we-nišmaṯo ˀelaw jeˀesof be-ḡufo kevar jiḡwaˁ kol ˀaḏam ˀellaˀ be-šaˁa še-ˀaḏam jašen nešama meḥammemeṯ ˀet hag-guf še-loˀ jiṣṭannen we-jamuṯ rabbanan ˀomerim ˀim jaśim ˀelohim libbo la-ˀaḏam haz-ze ruḥo kevar huˀ be-jaḏo we-nišmaṯo ˀelaw jeˀesof le-maˁala kevar jiḡwaˁ kol ˀaḏam jaḥaḏ ˀellaˀ be-šaˁa še-ˀaḏam jašen nešama meḥammemeṯ ˀet hag-guf še-loˀ jiṣṭannen we-jamuṯ haḏaˀ huˀ di-ḵeṯiv (mišle 20:27) ner h' nišmaṯ ˀaḏam rabbi bisni we-rabbi ˀaḥaˀ we-rabbi joḥanan be-šem rabbi meˀir ˀomerim han-nešama haz-zo memalleˀa eṯ kol hag-guf be-šaˁa še-ˀaḏam jašen hiˀ ˁola we-šoˀeveṯ lo ḥajjim millemaˁla rabbi lewi be-šem rabbi ḥanina ˀamar ˁal kol nešima u-nešima še-ˀaḏam nošem ṣariḵ le-qalles lab-boreˀ ma ṭaˁam (tehillim 150:6) kol han-nešama tehallel jah kol han-nešima tehallel jah

Viidellä nimellä sitä kutsutaan: nefeš, ruaḥ, nešama, jeḥida, ḥajja.

Nefeš on veri, niin kuin sanassa sanotaan:

veressä on elämänvoima
5 Moos.12:23

Ruaḥ on se, joka nousee ja laskeutuu, niin kuin [sanassa] sanotaan:

Kuka tietää, kohoaako ihmisen henki ylös?
Saarn. 3:21

Nešama on luonne, kuten ihmisolennot sanovat: «Onpa hyväluontoinen!»

Ḥajja, sillä kaikki ruumiinjäsenet kuolevat/ovat kuolevaisia, mutta se on ruumiissa elossa.

Jeḥida, sillä kaikki ruumiinjäsenet [tulevat] pareittain, mutta niitä on ruumissa vain yksi.

Onhan kirjoitettu:

Jos hän ajattelisi vain itseään ja vetäisi pois henkensä (ruaḥ), elämän henkäyksen (nešama)
Job 34:14

Rabbi Jošuaˁ bar Neḥemja ja rabbit [keskustelivat aiheesta]. Rabbi Jošuaˁ bar Neḥemja sanoi: «Jos hän ajattelisi tätä ihmistä, olisi tämän henki jo ollut hänen kädessään, niin kuin [sanassa] sanotaan:

ja vetäisi pois elämän henkäyksen (nešama)
Job 34:14

, joka on hänen ruumiissaan (guf), [silloin] jokainen ihminen olisi jo romahtanut. Mutta sinä aikana kun ihminen nukkuu, nešama lämmittää ruumista, ettei se jäähdy ja kuole.»

Rabbit sanovat: «Jos Jumala ajattelisi tätä ihmistä, olisi tämän henki jo ollut hänen kädessään ja Hän vetäisi pois korkeuksiin tämän elämän henkäyksen, [silloin] jokainen ihminen olisi jo romahtanut. Mutta sinä aikana kun ihminen nukkuu, nešama lämmittää ruumista, ettei se jäähdy ja kuole.

Onhan kirjoitettu:

Ihmisen henki on Herran lamppu, se valaisee sydämen perimmät sopet.
Sananl. 20:27»

Rabbi Bisni ja rabbi Aha ja rabbi Joḥanan sanovat rabbi Meˀirin nimissä: «Tuo nešama täyttää koko ruumiin ja sinä aikana kun ihminen nukkuu, se nousee ja ammentaa korkeuksista elämää ruumille.»

Rabbi Lewi sanoi rabbi Ḥaninan nimissä: «Jokaisella hengenvedolla, jonka ihminen suorittaa, hänen täytyy ylistää Luojaa.»

Minkä vuoksi?

Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa! Halleluja!
Ps. 150:6

Waj-jiqraˀ rabba

23

2

מה שושנה זו כשהיא נתונה בין החוחים היא קשה על בּעלה ללקטה, כך היתה גאלתן של ישראל קשה לפני הקדוש ברוך הוא לגאל

ma šošanna zo ke-še-hiˀ neṯuna ben ha-ḥoḥim hiˀ qaša ˁal baˁalah le-laqṭah kaḵ hajeṯa geˀullaṯan šel jiśraˀel qaša lifne haq-qadoš baruḵ huˀ lig-gaˀel

Mikä on tuo ruusu, joka on asetettu ohdakkeiden keskelle? Vaikea on hänen ylkänsä häntä noukkia. Sellainen on Israelin lunastus: vaikeaa tulla Pyhän —olkoon Hän siunattu— lunastamaksi.