Bahir

1

אמר ר' נחוניא בן הקנה כתוב אחד אומר וְעַתָּ֤ה לֹ֘א רָ֤אוּ א֗וֹר בָּהִ֣יר הוּא בַּשְּׁחָקִ֑ים וכא"א יָ֤שֶׁת חֹ֨שֶׁךְ סִתְר֗וֹ סְבִֽיבוֹתָ֥יו סֻכָּת֑וֹ חֶשְׁכַת־מַ֗יִם עָבֵ֥י שְׁחָקִֽים וגם עָנָ֣ן וַעֲרָפֶ֣ל סְבִיבָ֑יו קשיא בא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם גַּם־חֹשֶׁךְ֮ לֹֽא־יַחְשִׁ֪יךְ מִ֫מֶּ֥ךָ וְלַיְלָה כַּיּ֣וֹם יָאִ֑יר כַּחֲשֵׁיכָ֗ה כָּאוֹרָֽה

ˀamar r' neḥunjaˀ ben haq-qana katuv ˀeḥad ˀomer we-ˁatta loˀ raˀu ˀor bahir huˀ baš-šeḥaqim we-katuv ˀeḥad ˀomer jašet ḥošek sitro sevivotaw sukkato ḥeškat-majim ˁave šeḥaqim we-gam ˁanan wa-ˁarafel sevivaw qašjaˀ baˀ hak-katuv haš-šeliši we-jakriaˁ benehem gam-ḥošek loˀ-jaḥšik mimmeka we-lajla kaj-jom jaˀir kaḥašeka kaˀora

Rabbi Nehunja ben Haq-qana sanoi: «Eräässä jakeessa lukee:

Nyt ei valoa näy, kirkkaus on kolmannessa taivaassa.
Job 37:21

Ja eräässä toisessa jakeessa lukee:

Hän otti verhokseen pimeyden, majakseen synkät vedet, raskaat pilvet.
Ps. 18:12

ja myös:

Pilvi ja pimeys ympäröi häntä,
Ps. 97:2

Ristiriita. Tulee kolmas jae ja sovittelee edelliset:

sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivänpaiste, pimeys kuin kirkas valo.
Ps. 139:12»

2

אמר ר' ברכיה מאי דכתיב וְהָאָ֗רֶץ הָיְתָ֥ה תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ מאי משמע היתה שכבר היתה תהו ומאי תהו דבר המתהא בני אדם ומאי בהו אלא תהו היתה וחזרה לבהו מאי בהו דבר שיש בו ממש דכתיב בהו בו הוא

ˀamar r' berakja maj di-ktiv we-ha-ˀareṣ hajeta tohu wa-vohu maj mašmaˁ hajeta šekevar hajeta tohu u-maj tohu davar ham-matteheˀ bene ˀadam u-maj bohu ˀella tohu hajeta we-ḥazera le-vohu maj bohu davar šej-ješ bo mammaš di-ktiv bohu bo huˀ

Rabbi Berakja sanoi: «Mitä [tarkoittaa], kun on kirjoitettu

Maa oli tohu ja bohu.
1. Moos. 1:2

Mistä oli todistaa? Että tohu oli [olemassa] jo kauan sitten.

Entä mikä tohu on? Jotakin, joka hämmentää ihmisolentoja.

Entä mitä bohu on, ellei se sitten ollut tohu, joka muutui bohuksi.

Mikä bohu on? Jotakin, jossa on substanssia. Kuten on kirjoitettu bohu — siinä on.

3

ומפני מה התחיל התורה בבי"ת כמה דאתחיל ברכה ומנלן דהתורה נקראת ברכה שנאמר וּמָלֵ֖א בִּרְכַּ֣ת יְהוָ֑ה יָ֥ם וְדָר֖וֹם יְרָֽשָׁה ואין ים אלא תורה שנאמר וּרְחָבָ֗ה מִנִּי־יָֽם מאי וּמָלֵ֖א בִּרְכַּ֣ת יְהוָ֑ה אלא כל מקום שנאמר בי"ת הוא לשון ברכה כדאמרינן בראשית ואין ראשית אלא חכמה שנאמר רֵ֘אשִׁ֤ית חָכְמָ֨ה יִרְאַ֬ת יְהוָ֗ה ואין חכמה אלא ברכה שנאמר ויברך אלהים את שלמה וכתיב וַיהוָ֗ה נָתַ֤ן חָכְמָה֙ לִשְׁלֹמֹ֔ה משל למלך שהשיא את בתו לבנו ונתנה לו בחתונה ואמר לו עשה בה כרצונך

mip-pene ma hitḥil hat-tora bebet kema daˀtḥel birka u-mnalan de-hat-tora niqreˀta beraka šen-neˀemar u-maleˀ birkat jhwh jam we-darom jeraša we-ˀen jam ˀella tora šen-neˀemar u-reḥava minni-jam maj u-maleˀ birkat jhwh ˀella kol maqom šen-neˀemar bet huˀ lašon beraka kid-ˀamerinan berešit we-ˀen rešit ˀella ḥokma šen-neˀemar rešit ḥokma jirˀat jhwh we-ˀen ḥokma ˀella beraka šen-neˀemar wa-jevarek ˀelohim ˀet šelomo u-ketiv waj-jitten ˀelohim ḥokma li-šlomo mašal le-melek še-hiśśiˀ ˀet bitto le-vano we-netanah loˀ be-ḥatunna we-ˀamar loˀ ˁaśe bah ki-rṣoneka

Minkä vuoksi Toora alkaa bet-kirjaimella? Koska sillähän alkaa [sana] siunauskin. Ja mistä tiedämme, että Toora luetaan sinulle siunaukseksi? Sillä [sanassa] sanotaan:

runsain mitoin Herran siunausta. Hän ottaa haltuunsa meren ja etelän.
5. Moos. 33:23

Eikä ole olemassa muuta merta kuin Toora, niin kuin [sanassa] sanotaan:

se on merta avarampi.
Job 11:9

Mitä runsain mitoin Herran siunausta on ellei [sitten sitä, että] kaikkialla, missä bet lausutaankaan, se on siunaus — kuten [silloin kun] resitoimme: "berešit" (alussa). Eikä ole olemassa muuta alkua kuin viisaus, niin kuin [sanassa] sanotaan:

Herran pelko on viisauden alku.
Ps. 111:10

Eikä ole olemassa muuta viisautta kuin siunaus, niin kuin [sanassa] sanotaan: 'ja Jumala siunasi Salomoa.' Onhan kirjoitettu:

Herra oli antanut Salomolle viisautta.
1. Kun. 5:26

[Edellinen] on verrattavissa kuninkaaseen, joka naittoi tyttärensä pojalleen, antoi hänet tälle häissä ja sanoi: «Tee hänelle tahtosi mukaan.»

4

ומאי דההוא ברכה לישנא דברוך הוא דילמא לישנא דברך הוא דכתיב כִּי־לִי֙ תִּכְרַ֣ע כָּל־בֶּ֔רֶךְ מקום שכל ברך כורע משל למה הדבר דומה למבקשים לראות את פני המלך ואינם יודעים אנה ביתו שואלים אנה בית המלך תחלה ואח"כ שואלים אנה המלך לפיכך כִּי־לִי֙ תִּכְרַ֣ע כָּל־בֶּ֔רֶךְ תִּשָּׁבַ֖ע כָּל־לָשֽׁוֹן

u-maj de- ha-huˀ beraka lišanaˀ de-baruk huˀ dilmaˀ lišanaˀ de-berek huˀ di-ktiv ki-li tikraˁ kol-berek maqom šekol berek koraˁ mašal lema had-davar dome lambaqqešim lirˀot ˀet pene ham-melek we-ˀenam jodeˁim ˀana beto šoˀalim ˀana bet ham-melek teḥilla wa-ˀaḥar kak šoˀalim ˀana ham-melek lefikak ki-li tikraˁ kol-berek tiššabaˁ kol-lašon

Ja mikä on tuo sana beraka? Saako se merkityksensä sanasta baruk vai sanasta berek? Onhan kirjoitettu:

Minun edessäni on notkistuva jokainen polvi.
Jes. 45:23

Paikka jossa jokainen polvi notkistuu. Mihin sitä voisi verrata? Asia muistuttaa [tilannetta jossa] halutaan nähdä kuninkaan kasvot, mutta kukaan ei tiedä, missä päin on hänen talonsa. Ensin [täytyy] kysyä, missä päin on kuninkaan talo, sen jälkeen [voi] kysyä, missä päin kuningas on. Siispä:

Minun edessäni on notkistuva jokainen polvi, jokainen suu on vannova minun nimeeni!
Jes. 45:23»

5

ישב ר' רחומאי ודרש מאי דכתיב ומלא ברכת ה' ים ודרום ירשה, אלא בכל מקום בי"ת מבורך הוא, כי הוא המלא שנאמר ומלא ברכת ה' ומשם משקה הצריכים, ומן המלא נטל עצה תחלה, משל למה"ד למלך שרצה לבנות פלטרין שלו בסלעים חזקים קצץ צורים וחצב סלעים ויצא לו מעין מים גדול מים חיים, אמר המלך הואיל ויש לי מים נובעים אטע גן ואשתעשע בו אני וכל העולם, הה"ד (משלי ח' ל) ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת, אמרה תורה אלפים שנה הייתי בחיקו של הקב"ה שעשועים שנאמר יום יום, ויומו של הקב"ה אלף שנה שנאמר (תהלים צ' ד') כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, מכאן ואילך לעתים שנאמר בכל עת, והשאר לעולם שנאמר (ישעי' מ"ח ט) ותהלתי אחטם לך, מאי ותהלתי דכתיב (תהלים קמ"ה ב) תהלה לדוד ארוממך, מאי תהלה, משום דארוממך, ומאי רוממות' משום דאברכה שמך לעולם ועד:

jašav r' reḥumaj we-daraš maj di-ktiv u-maleˀ birkat jhwh jam we-darom jeraša ˀella be-kol maqom bet mevorak huˀ ki huˀ ham-maleˀ šen-neˀemar u-maleˀ birkat jhwh u-miš-šam mašqe haṣ-ṣerikim u-min ham-maleˀ naṭal ˁeṣa teḥilla mašal lema had-davar dome še-raṣa li-vnot palṭerin šel-lo bi-slaˁim ḥazaqim qaṣaṣ ṣurim we-ḥaṣav selaˁim we-jaṣa lo maˁjan majim gadol majim ḥajjim ˀamar ham-melek hoˀil ješ li majim noveˁim ˀeṭṭaˁ gan we-ˀeštaˁašaˁ bo ˀani we- kol ha-ˁolam huˀ had-din wa-ˀehje ˀeṣlo ˀamon wa-ˀehje šaˁašuˁim jom jom meśaḥeqet lefanaw be-kol ˁet ˀamera tora ˀalappajim šana hajiti beḥeqo šel haq-qadoš baruk huˀ šaˁašuˁim šen-neˀemar jom jom we-jomo šel haq-qadoš baruk huˀ ˀelef šana šen-neˀemar ki ˀelef šanim beˁeneka ke-jom ˀetmol ki jaˁavor mik-kaˀan we-ˀilak le-ˁittim šen-neˀemar be-kol ˁet we-haš-šeˀar laˁ-olam šen-neˀemar u-thillati ˀeḥeṭam lak maj u-thillati di-ktiv tehilla le-dawid ˀaromika maj tehilla miš-šum de-ˀaromika we-maj romemut miš-šum de-ˀavaraka šimka le-ˁolam wa-ˁed

Rabbi Reḥumaj istui ja tulkitsi: «Mitä [tarkoittaa], kun on kirjoitettu

...runsain mitoin Herran siunausta. Hän ottaa haltuunsa lännen ja etelän.
5 Moos. 33:23

ellei [sitten sitä, että] kaikkialla, missä bet onkaan, se on siunattu. Sillä se on täytteys, niin kuin [sanassa] sanotaan:

...täytteys on Herran siunaus.
5 Moos. 33:23

Sieltä se juottaa tarvitsevia. Ja tältä täytteydeltä [Jumala] pyysi alussa neuvoa. Mihin [edellinen] on verrattavissa? Asia muistuttaa sitä, kun [kuningas] halusi rakentaa itselleen palatsin vahvoihin kallioihin. Hän hakkasi järkäleitä ja kaiversi kallioita ja hänelle alkoi virrata lähteestä vettä, elävää vettä. Kuningas sanoi: "Koska minulla on virtaavaa vettä, istutan puutarhan ja siitä on iloitseva minun lisäkseni koko maailma." Sama pätee [seuraavaan]:

Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään.
Sananl. 8:30

Toora tarkoitti: Kaksi tuhatta vuotta olin Pyhän povella - olkoon hän siunattu - hänen ilonaan, niin kuin [sanassa] sanotaan päivät pitkät. Ja yksi Herran päivä on tuhat vuotta, niin kuin [sanassa] sanotaan:

Tuhat vuotta on sinulle kuin yksi päivä, kuin eilinen päivä, mailleen mennyt...
Ps. 90:4

Siitä eteenpäin hetkittäin, niin kuin [sanassa] sanotaan: kaiken aikaa. Ja loput/viimeiset maailmalle, niin kuin [sanassa] sanotaan:

Jotta minua yhäti ylistettäisiin, minä hillitsen vihani
Jes. 48:9

Mitä [tarkoittaa] ylistettäisiin? Niin kuin on kirjoitettu:

Daavidin ylistyslaulu
Minä laulan sinun kunniaasi,

Ps. 145:1

Miksi ylistyslaulu? Siksi, että minä laulan.

Ja miksi ylistys?

Koska:

Minä kiitän sinun nimeäsi aina ja ikuisesti.
Ps. 145:1»

6

ומאי ברכה, אלא משל למה"ד למלך שנטע אילנות בגנו, ואע"פ שירדו גשמים ושואב תמיד וגם הקרקע לח ושואב תמיד צריך הוא להשקותן מן המעיין שנאמר (תהלים קי"א י') ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם, ואז תאמר שהיא חסרה כלום הרי אומר (שם) תהלתו עומדת לעד:

u-maj beraka ˀella mašal lema had-davar dome le-melek še-naṭaˁ ˀilanot be-ganno we-ˀaf ˁal pi še-jaredu gešamim we-šoˀev tamid we-gam haq-qarqaˁ laḥ we-šoˀev tamid ṣarik huˀ lehašqotan min ham-maˁjan šen-neˀemar reˀšit ḥokma jirˀat jhwh śekel ṭov le-kol-ˁośehem we-ˀaz toˀmar še-hiˀ ḥasera kelum hare ˀomar tehillato ˁomedet la-ˁad

Mikä on siunaus? Se on verrattavissa siihen, kun kuningas istuttaa puita puutarhaansa. Vaikka sataa satamistaan, ja myös maaperä on märkä, hänen täytyy yhä uudelleen kastella niitä lähteestä, niin kuin [sanassa] sanotaan:

Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää.
Ps. 111:10

Ja jos sitten sanot, että siitä puuttuu jotakin, kas jae jatkuu:

Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaan!
Ps. 111:10

7

ישב רבי אמוראי ודרש מאי דכתיב (דברים ל"ג כג) ומלא ברכת ה' ים ודרום ירשה, כך אמר משה אם תלך בחוקותיו תירש העולם הזה והעולם הבא, העולם הבא שהוא נמשל לים שנאמר (איוב י"א ט) ורחבה מני ים, והעוה"ז נמשל לדרום שנאמר (יהושע ט"ו יט) כי ארץ הנגב נתתני ומתרגמינן ארי ארעא דרומא:

jašav rabbi ˀamoraj we-daraš maj di-ktiv u-maleˀ birkat jhwh jam we-darom jeraša kak ˀamar moše ˀim telek be-ḥuqqotaw tereš ha-ˁolam haz-ze we-ha-ˁolam hab-baˀ ha-ˁolam hab-baˀ še-huˀ nimšal laj-jam šen-neˀemar u- reḥava minni-jam we-ha-ˁolam haz-ze nimšal lad-darom šen-neˀemar ki ˀereṣ han-negev netettani u-mittargeminan ˀare ˀarˁa daroma

Rabbi Amoraj istui ja tulkitsi: «Mitä [tarkoittaa], kun on kirjoitettu:

runsain mitoin Herran siunausta. Hän ottaa haltuunsa meren ja etelän.
5. Moos. 33:23

Näin sanoi Mooses: Jos kuljet hänen käskyjensä mukaan, saat periä tämän[puoleisen] maailman sekä tuon[puoleisen] maailman. Tuon[puoleinen] maailma muistuttaa merta, niin kuin [sanassa] sanotaan:

se on merta avarampi.
Job 11:9

Ja tämän[puoleinen] maailma muistuttaa etelää, niin kuin [sanassa] sanotaan:

Sinä olet antanut minulle [kuivan] Negevin maan,
Joos. 15:19

Ja [Targumiin] se kääntyy: katso, maa on etelä.»

8

ועוד למה הוסיף הקב"ה ה"א באברהם יותר משאר אותיות אלא כדי שיזכו כל אבריו של אדם לחיי עולם הבא שהוא נמשל ליום, כביכול בו נשלם הבנין דכתיב (בראשית ט' ו) כי בצלם אלהים עשה את האדם, ואברהם בגמטריא רמ"ח כמנין אבריו של אדם:

we-ˁod lamma hosif haq-qadoš baruk hu ha-he be-ˀavraham joter miš-šeˀar ˀotijjot ˀellaˀ kede šej-jizku kol ˀevaraw šel ˀadam le-ḥaje ˁolam hab-baˀ še-huˀ nimšal laj-jam kiv-jakol bo nišlam hab-binjan di-ktiv (be-rešit 9:6) ki be-ṣelem ˀelohim ˁaśa ˀet ha-ˀadam we-ˀavraham be-gemaṭreja 248 ke-minjan ˀevaraw šel ˀadam

Ja edelleen miksi Pyhä —olkoon Hän siunattu— lisäsi Abrahamin [nimeen] mieluummin he-kirjaimen kuin minkään muun merkin, ellei sitten koska näin kaikki ihmisen elimet ansaitsevat elämän tuon[puoleisessa] maailmassa, joka on kuin meri. Abrahamissa [ruumiin]rakenne ikään kuin tuli valmiiksi, niin kuin sanassa sanotaan:

sillä omaksi kuvakseen Jumala teki ihmisen.
1. Moos 9:6

Abrahamin lukuarvo gematriassa on 248, mikä on ihmisen elinten lukumäärä.

9

מאי דכתיב (דברים ל"ג כג) ירשה רש היה לו לומר, אלא אפי' הקב"ה בכלל, והיינו רש יה, למה"ד למלך שהי' לו ב' אוצרות והקצה אחד מהם, לסוף ימים אמר לבנו טול מה שיש בשני אוצרות הללו, אמר הבן שמא לא יתן לי מה שהקצה, א"ל טול הכל, והיינו דכתיב ים ודרום ירשה, ויה רש וינתן לך הכל ולואי שתשמור דרכי:

maj di-ktiv (devarim 33:23) jeraša raš haja lo lomar ˀella ˀafillu haq-qadoš baruk huˀ biklal we-hajinu raš jah le-ma had-davar dome lam-melek še-haja lo 2 ˀoṣerot we-haqqaṣe ˀeḥad me-hem le-sof jamim ˀamar le-vano ṭol ma še-ješ bi-šne ˀoṣerot hallalu ˀamar hab-ben šem-maˀ loˀ jitten li ma še-haqqaṣe ˀamar leh ṭol hak-kol we-hajinu di-ktiv jam we-darom jeraša we-jah raš we-jinnaten lak hak-kol u-lewaj še-tišmor darki

Mitä [tarkoittaa], kun on kirjoitettu

jeraša, (Hän ottaa haltuunsa / perii)?
5 Moos. 33:23

Olisihan pitänyt sanoa 'raš' (ota haltuun / peri). Ellei sitten jotta Pyhä –olkoon hän siunattu– [olisi] laskettu mukaan. Ja [näin] meillä on 'raš jah' (Peri Jah!) Mihin [edellinen] on verrattavissa? Asia muistuttaa kuningasta, jolla oli kaksi aarretta, joista toisen hän piilotti päivien lopun varalle. Hän sanoi pojalleen: «Ota, mitä näistä kahdesta aarteesta löytyy!» Poika sanoi: «Ehkäpä [Teidän armonne] ei anna minulle, mitä on piilottanut.» [Kunigas] sanoi hänelle: «Ota kaikki!» Ja näin meillä on kirjoitettuna 'Hän ottaa haltuunsa meren/lännen ja etelän'. Ja peri / ota haltuun Jah! Ja annettakoon sinulle kaikki, kunhan vain pysyt minun tielläni.

10

אמר רבי בון מאי דכתיב (משלי ח' כ"ג) מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ, מאי מעולם, שצריך להעלימו מכולי עלמא דכתיב (קהלת ג' י"א) גם את העולם נתן בלבם, אל תקרא העולם אלא העלם, אמרה תורה אני קדמתי להיות ראש לעולם שנאמר מעולם נסכתי מראש ואם תאמר שמא הארץ קדמה לה ת'ל מקדמי ארץ כד"א בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ. ומאי ברא, ברא כל צרכי הכל ואח"כ אלהים, ומה כתיב בתריה את השמים ואת הארץ:

ˀamar rabbi bun maj di-ktiv (mišle 8:23) me-ˁolam nissakti me-roš miq-qadme ˀareṣ maj me-ˁolam šeṣ-ṣarik le-haˁalimo mik-kule ˁalma di-ktiv (qohelet 3:11) gam ˀet ha-ˁolam natan be-libbam ˀal tiqra ha-ˁolam ˀella haˁelem ˀamera tora ˀani qiddamti li-hjot roš la-ˁolam šen-neˀemar me-ˁolam nissakti me-roš we-ˀim tomar šem-maˀ ha-ˀareṣ qiddema lah tora lomed miq-qadme ˀareṣ kid-ˀamerinan be-rešit bara ˀelohim ˀet haš-šamajim we-ˀet ha-ˀareṣ u-maj bara bara kol ṣarke hak-kol we-ˀaḥar kak ˀelohim u-ma ketiv batreh ˀet haš-šamajim we-ˀet ha-ˀareṣ

Rabbi Bun sanoi: «Mitä [tarkoittaa], kun on kirjoitettu:

Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli.
Sananl. 8:23

Mitä [tarkoittaa] 'iankaikkisuudesta'?

Että se täytyy kätkeä koko maailmalta, niin kuin on kirjoitettu:

myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä
Saarn. 3:11

Älä lue 'iankaikkisuuden' vaan 'salaisuuden'.

Toora sanoo: "Minä edelsin [kaikkea] ollakseni [alku]pää maailmalle/aioonille, niin kuin [sanassa] sanotaan:

Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa,
Sananl. 8:23"

Ja jos sanot, että maa edelsi sitä, Toora opettaa:

ennen kuin maata oli.
Sananl. 8:23

Aivan kuten [silloin kun] resitoimme:

Alussa Jumala loi taivaan ja maan.
1. Moos. 1:1

Mitä [tarkoittaa] 'loi'? Loi kaiken, mitä kaikkeus (hak-kol) tarvitsee ja sen jälkeen Jumalan. Ja mitä on kirjoitettu sen perään?

taivaan ja maan.
1. Moos. 1:1»